#živiotok

Demografske aktivnosti ključne su točke programa, a socijalna osjetljivost prema onim najranjivijim skupinama od posebne je važnosti svakog političara. Posebnu pozornost usmjeravamo prema podizanju standarda u predškolskom odgoju i obrazovanju, povećanju naknada za novoređenu djecu, stambenom zbrinjavanju, podizanju standarda naših umirovljenika, zdravstvenoj zaštiti, razvitku sporta. U svakoj od ovih aktivnosti kroz nekoliko mjera želimo postići poboljšanje uvjeta života svim dobnim skupinama.

 

 

AKTIVNOSTI U SMJERNICI ŽIVI OTOK:

  1. Predškolski odgoj i obrazovanje – besplatan vrtić za sve

  Dječji vrtić “Cvrčak” proračunski je korisnik Grada Malog Lošinja te od ukupnog proračuna vrtića (10 mil. kn) nešto manje od 20% (cca 1,7 mil. kuna) sredstva su koja uplaćuju roditelji. Budući da je iznos kojim Grad financira rad Dječjeg vrtića velik (Grad sufinancira plaće djelatnika, troškove sirovina, nabavku opreme, preuređenje dječjih igrališta i slično), umanjenje troškova boravka djeteta odvijalo bi se u 4 faze (4 godine). Na taj način bi se svake sljedeće godine trošak boravka umanjio za 25% od iznosa troška boravka djeteta koji roditelji danas plaćaju:

  1. g. – trošak boravka djeteta umanjen za 25% sadašnjeg iznosa
  2. g. – trošak boravka djeteta umanjen za 50% sadašnjeg iznosa
  3. g. – trošak boravka djeteta umanjen za 75% sadašnjeg iznosa
  4. g. – trošak boravka djeteta umanjen za 100% sadašnjeg iznosa.

  Sustavnim smanjivanjem postignuli bismo krajnji cilj – besplatan vrtić.

  • Godišnjim smanjivanjem, podignuli bismo standard obitelji i time omogućili da roditelji ostvarenu uštedu usmjere na daljnji razvoj svoje djece (sport, aktivnosti u različitim programima i udrugama, kvalitetnije prehrambene navike…)
  • Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, od 1990-tih do danas, Grad Mali Lošinj bilježi pad broja rođene djece u iznosu od 35%. Poticanje demografskog rasta i porast broja rođene djece mora biti u skadu s mogućnostima pravovremenog upisa djece u vrtić, ponajprije u skupinu jaslice.
  • U posljednjih nekoliko godina redovito je dolazilo do situacije da Dječji vrtić nije mogao prihvatiti svu prijavljenu djecu zbog nedostatka mjesta i broja odgajatelja što predstavlja veliki problem budući da su u takvom slučaju roditelji primorani potražiti usluge dadilje koje su u pravilu 3-4 puta većeg financijskog izdatka ili su bili primorani prekinuti radni odnos. Proširenje vrtića ili preuređenje jedne ili dvije prostorije koje će biti opremljene za primitak i osnivanje novih skupina u centralnom objektu naš je imperativ.
  • S novim Višegodišnjim financijskim okvirom i Fondom za oporavak i otpornost za 2021.–2027. gdje je naglasak na digitalnu, zelenu i otpornu Europu, cilj nam je učiniti Dječji vrtić “Cvrčak” energetski učinkovitim korištenjem Fondova Europske unije kao izvora financiranja. Imamo izvrsne primjere besplatnog vrtića, kao i modernih, energetski učinkovitih vrtića (Belišće, Obrovac, Umag…) te nam je cilj da i vrtić Grada Malog Lošinja bude jedan od njih.
  2. Povećanje naknade za novorođenu djecu

  Povećanje naknade za novorođenu djecu je demografska mjera koja za cilj ima povećanje broja novorođene djece te stvaranju boljih uvjeta za roditelje u podizanju i odgoju djece. Trenutno Grad Mali Lošinj izdvaja godišnje oko 300.000,00 kn te bi drugačijim modelom isplaćivanja naknada taj iznos povećali. Ova aktivnost sastoji se od dvije mjere:

  • Povećanje jednokratne potpore za prvo i drugo dijete s trenutnih naknada (2.750,00 kn za prvo dijete i 5.500,00 kn za drugo dijete) za 50%. Naknada za treće dijete od 11.000,00 kn bi i dalje ostala ista, kao i uvećanje iznosa za svako sljedeće dijete.
  • Uvođenje stalne godišnje naknade za treće i svako sljedeće dijete u iznosu od 12.000,00 kn koja bi se isplaćivala do 3. godine djetetova života u jednakim godišnjim obrocima.
  3. Školski odgoj i obrazovanje

  Uz aktivnosti koje Grad Mali Lošinj provodi vezano za školski odgoj i obrazovanje kao što je sufinanciranje cjelodnevnog boravka koje bi se i dalje nastavilo, dodatnu pažnju posvetit ćemo skupini djece s posebnim potrebama koja čini 10-15 % učenika.

  • S obzirom na sve veće govorne teškoće učenika, uz pomoć Primorsko–goranske županije, pronaći ćemo rješenje za financiranje logopeda u školi. Razvoj govora za vrijeme osnovnoškolske dobi je od izuzetne važnosti te bi djeca nakon predškolskog odgoja mogla nastaviti s radom u osnovnoj školi za vrijeme boravka
  • Nabavka opreme za djecu s teškoćama u kretanju i prilagodba pristupačnosti (“Škola bez barijera”)
  • U OŠ I SŠ postoje odjeli za djecu s teškoćama. Opremanje učionica s tom namjenom je prioritet.
  • sufinanciranje kuhara za potrebe organizacije cjelodnevnog boravka u školi.
  4. Umirovljenici i kvalitetnija zdravstvena zaštita

  Umirovljenici su najranjiviji dio društva te je naša dužnost da u skladu s mogućnostima, podižemo standard umirovljenika kroz nekoliko financijskih manje zahtjevnih mjera:

  • Sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja s 50%. S obzirom na posebnu važnost dopunskog zdravstvenog osiguranja za umirovljenike, sufinanciranjem s 50%, olakšali bi im mjesečni odnosno godišnji budžet.
  • Sufinanciranje smještaja pri odlasku u zdravstvenu ustanovu. Budući da je odlazak u bolnicu izvan mjesta prebivališta česta situacija za ovu skupinu, nerijetko i noćenje, zahtijeva veće financijske izdatke. Modelom integralnog hotela ili sličnog vida smještaja, uspostavili bi suradnju gdje bismo kao Grad sufinancirali smještaj svim umirovljenicima koji zbog zdravstvenog stanja, pretraga i slično imaju potrebu noćenja.
  • Poludnevni/dnevni boravak također je važan u vidu aktivnog starenja. Želimo našim umirovljenicima pružiti osjećaj zajedništva, druženja, stvaranja i razvijanja. Kako je u planu rješavanje pitanje cjelodnevnog boravka, svakako bi i dalje podržali taj projekt, te osnažiti projekt gerontodomaćice za posjete i pomoć starijima u njihovom domu.
  • Na tjednoj razini uvesti organiziranu rekreativnu aktivnost za umirovljenike u suradnji s lokalnim sportskim klubovima.
  • Podizanje standarda Doma za starije osobe Marko Stuparić u Velom Lošinju. Grad će u vidu sufinanciranja određenih aktivnosti, nabave opreme i slično, podići standard stanovanja u domu, te u suradnji s županijom podići smještajni kapacitet doma.
  5. Podizanje standarda zdravstvene zaštite

  Na otoku, zdravstvena zaštita jedno je od ključnih pitanja na koje treba obratiti pozornost u cilju stvaranja preduvjeta kvalitetnijeg života na otocima. Grad Mali Lošinj kroz financiranja i sufinanciranja ulaže u zdravstvenu zaštitu. Ono na što će se dodatno dati naglasak je na:

  • sufinanciranje dolazaka specijalista i povećanje broja potrebitih specijalista (prvenstveno psihijatra koji već neko vrijeme ne dolazi na otok, a za kojim postoji potreba)
  • unaprjeđenje kvalitete rada zdravstvenih ustanova boljom suradnjom s PGŽ-om, pojačanim sufinanciranjem s posebnim naglaskom na hitnu pomoć (dodatni timovi) i na turističke ambulante
  • kapitalni projekt – izgradnja novog Doma zdravlja sa rodilištem
  6. Stambeno zbrinjavanje i izgradnja novih stanova

  Kako bi potaknuli mlade na ostanak na otoku, odnosno da se nakon školovanja vrate na otok(e) i osnuju vlastite obitelji, nužan preduvjet je rješavanje stambenog pitanja. Uz mlade, potrebu za rješavanjem stambenog pitanja imaju i socijalno ugroženi građani, osobe s invaliditetom, neophodni kadrovi te samohrani roditelji i samci. Ulaganja u stambenu izgradnju duži niz godina dio su Proračuna Grada Malog Lošinja. Obzirom na potpunu neefikasnost i sporost u provedbi, ponudit ćemo potpuni zaokret u načinu rješavanja tog gorućeg problema. Broj stanova koji se gradi nije dovoljan u usporedbi s potrebama našeg stanovništva i obitelji. Stoga nudimo različite modele rješavanja stambenog pitanja građana:

  • osnivanje i prenošenje prava građenja na gradskom građevinskom zemljištu u svrhu građenja smještajnih građevina (npr. izgradnja obiteljskih kuća na mjestu gradskih ruševina) s naglaskom na mala mjesta (Belej, Punta Križa, Ustrine, Ćunski, Sveti Jakov, Nerezine)
  • izgradnja novih stanova za neophodne kadrove u zdravstvu, obrazovanju i kulturi
  • adaptacija tavana i potkrovlja u stambeni prostor na postojećim stambenim zgradama uz financijsku pomoć grada
  • financijska omotnica za stambeno rješavanje na manjim otocima (Susku, Iloviku, Unijama, Malim i Velim Srakanama)
  • izgradnja stanova solidarnosti za građane u socijalno-ugroženom položaju i osobe s invaliditetom
  • zajednička ulaganja (s državnim i javnim sektorom) u projekte stanogradnje u kojem grad ulaže građevinski teren i infrastrukturu za stanove
  • javna rasprava o izradi kriterija za sve modele rješavanja stambenih problema građana i Prijedlog izmjena Odluke o davanju gradskih stanova i stambenih prostora u najam
  • dodjela proračunskih sredstava za sufinanciranje kamata za stambene kredite

  Kroz različite modele, te uz ulaganje velikog napora ćemo do kraja mandata doći do realizacije od cca 150 stambenih prostora za naše sugrađane.

  7. Razvoj sporta i preraspodjela sredstava unutar programa

  Aktivan i zdrav te kvalitetan odmor važne su sastavnice života naših građanki i građana. Želimo potaknuti uključivanje što većeg broja djece i odraslih u različite rekreativne programe lokalnih klubova te uključivanje u sportske aktivnosti. Preduvjet tome su strategija razvoja sporta na otoku Lošinju, dobro razvijena sportska infrastruktura, podrška razvoju klubova i udruga te edukacija kvalitetnog stručnog kadra. Kroz organiziranu raspodjelu sredstava unutar zadanog proračunskog okvira, razvoj sporta i rekreacije bazira se na sljedećim mjerama:

  • sufinanciranje mjesečne članarine u lokalnom klubu odabranog sporta svih polaznika prvog razreda OŠ
  • organiziranje obaveznog liječničkog pregleda 2-4 puta godišnje za natjecatelje lokalnih sportskih klubova
  • nabava službenog prijevoznog sredstva (kombi vozilo) za lokalne sportske klubove za natjecanja izvan otoka s ravnomjernim korištenjem
  • organiziranje zajedničkog knjigovodstva za sve lokalne sportske klubove i udruge
  • preraspodjela poslova osobe koja je već zaposlena u Gradu koja bi pružala direktnu podršku i poveznicu između Grada i lokalnih klubova, sportskih događanja na otoku te vođenje i priprema sportskih projekata uz sustavnu suradnju s lokalnim sportskim klubovima i udrugama
  • kapitalni projekti: izgradnja gradskih teniskih igrališta koja bi se financirala putem bespovratnih sredstava europskih fondova i nove financijske omotnice; nogometno igralište s atletskom stazom, natkriveni boćarski teren i preuređenje klupskog prostora, nova multifunkcionalna sportska dvorana
  8. Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju

  Obitelj koja ima člana osobu s invaliditetom ili dijete s teškoćama u razvoju  svakodnevno se suočava s izazovima koji su povezani s teškoćom i kapacitetom obitelji da osigura podršku. Iz tog razloga, zaštitni faktori u prilagodbi roditelja na invaliditet djeteta su razumijevanje i podrška okoline, kvalitetna profesionalna briga te korištenje strategija za suočavanje sa stresom. Podrška obitelji povećava kvalitetu njihova života pomažući im bolju integraciju u zajednici, te ćemo donijeti nekoliko mjera za realizaciju podrške:

  • organizacija stručnih predavanja i tribina za povećanje svjesnosti i senzibiliteta javnosti o potrebama osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju kako bi se povećala njihova vidljivost u društvu
  • integracija osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju arhitektonskim prilagodbama ustanova i ostalih javnih prostora za stvaranje “okoliša bez barijera”
  • sufinanciranje nabavke asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije za izjednačavanje komunikacijskih mogućnosti koje bi pridonijele poboljšanju funkcionalnih vještina osoba s teškoćama

  Roberto Cavedoni

  Poduzetnik

  Rođen 1970. u Rijeci. Vlasnik privatne tvrtke "Klesarstvo Cavedoni". Otac troje djece s dugogodišnjim bračnim stažem. Za njega govore da je omiljen u društvu kao osoba pozitivne energije i podizač dobrog raspoloženja.

  "U životu sam postigao sve što sam htio i privatno i poslovno. A sada bih želio učiniti nešto za svoj grad, njegove stanovnike, svoju djecu, unuke i sve buduće generacije."

  Amel Mahmić

  Diplomirani pravnik

  Rođen 1987. u Malom Lošinju. Zaposlen je kao voditelj naselja mobilnih domova u Kampu Čikat. Po zanimanju diplomirani pravnik. Oženjen je i otac jednog djeteta. U slobodno vrijeme voli popratiti kvalitetni filmski sportski program, a najveći hobi mu je glazbena produkcija.

  "U politiku me odvela želja za promjenom postojećeg stanja. Želim poboljšati sve segmente našeg života u našoj zajednici s mladom, kvalitetnom i neopterečenom ekipom."

  Zvjezdana Podunavac

  Magistra kineziologije

  Rođena 1987. u Kutini. Zaposlena u OŠ Maria Martinolića kao učiteljica tjelesne i zdrastvene kulture. Predsjednica i glavna trenerica u atletskom klubu Lošinj. Doktorandica je na poslijediplomskom doktorskom studiju kineziologije. Autorica je više znanstveno stučnih radova iz područja sporta i rekreacije. Majka je dviju djevojčica.

  "Vjerujem kako je potrebno izraditi strategiju razvoja sporta i rekreacije na našem otoku. Potrebno je ulagati u novu infrastukturu, programe i sadržaje koji su usmjereni na zdrastveni boljitak. I zato se želim baviti politikom."

  Roberto Nikolić

  Video-audio producent

  Rođen 1965. u Malom Lošinju. Bavi se audio i video produkcijom s posebnim fokusom na live stream. Radio je u Zagrebu i Pragu (Češka), ali se zauvijek vratio u Mali Lošinj.

  "Politikom sam se odlučio baviti s nadom da će se napokon nešto promijeniti na ovom najljepšem otoku na svijetu."

  Želimir Kovačević

  Magistar inženjer logistike i menadžmenta u pomorstvu i prometu

  Rođen 1989. u Malom Lošinju. Zaposlen u Jadranka trgovina d.o.o. kao voditelj logistike. Završio je Pomorski fakultet u Rijeci. Veliki je zaljubljenik u košarku i trener mlađih uzrasta KK "Jadranka".

  "Vjerujem da naš otok može i mora biti bolje mjesto za život za sve nas. Mladi ljudi moraju biti uključeni u proces donošenja odluka. Veliko povjerenje imam u Maria i naš tim jer se trudimo napraviti sve za Lošinj. Ako ne pokušamo, sigurno nećemo ni uspjeti."

  Vilim Višak

  Sportski trener

  Rođen 1986. u Malom Lošinju. Profesionalni je teniski trener, a javnosti je najpoznatiji kao trener najpoznatijeg hrvatskog reketa Marina Čilića. Čitav život vezan mu je uz sport, a profesionalno se bavio tenisom. Kao junior sudjelovao je na Grand Slam turnirima: Australian Open, Roland Garros i Wimbledon. Oženjen je i otac jednog djeteta.

  "Politikom sam se odlučio baviti zbog sustavnog zanemarivanja i nedovoljnog ulaganja u sport od strane sadašnje vlasti. Želim pružiti svoje znanje i iskustvo stečeno diljem svijeta kako bi sport u Malom Lošinju dobio mjesto koje zaslužuje."

  Ivan Koharović

  Magistar inženjer elektrotehnike

  Rođen 1986. u Rijeci. Po završetku studija elektrotehnike i računarstva ostaje u Zagrebu gdje radi za nekoliko vodećih informatičkih tvrtki. U Mali Lošinj vraća se 2016. te svoje stečeno znanje i iskustvo primjenjuje na poziciji voditelja informatičke podrške unutar Grupe Jadranka. Slobodne trenutke provodi s obitelji, prijateljima ili u društvu Klape Čikat iz Malog Lošinja čiji je aktivni član.

  "Ulogu pasivnog promatrača lokalne politike odlučio sam zamijeniti ulogom aktivnog sudionika. Smatram da svojim zalaganjem i kritičkim razmišljanjem mogu doprinijeti borbi za pravednije društvo i javni interes, što bi omogućilo kvalitetniji život našoj maloj otočnoj zajednici."

  Katarina Golubović

  Magistra politologije

  Rođena 1990. u Malom Lošinju. Zaposlena u Turističkoj zajednici Grada Malog Lošinja kao voditelj projekata. Završila je Fakultet političkih znanosti u Zagrebu. Za vrijeme studija radno iskustvo skupljala je u Sjedinjenim Američkim Državama. Slobodno vrijeme najradije provodi u društvu trogodišnjeg sina.

  "Raditi ono što voliš je velika stvar. Od malih nogu politika je plijenila moju pažnju tako da bih radije gledala sjednice Sabora nego crtane filmove. Danas želim dati dio sebe lokalnoj zajednici i pokušati doprinijeti razvitku našeg Grada."

  #živiOTOK

  Demografske aktivnosti ključne su točke programa, a socijalna osjetljivost prema onim najranjivijim skupinama od posebne je važnosti svakog političara. Posebnu pozornost usmjeravamo prema podizanju standarda u predškolskom odgoju i obrazovanju, povećanju naknada za novoređenu djecu, stambenom zbrinjavanju, podizanju standarda naših umirovljenika, zdravstvenoj zaštiti, razvitku sporta. U svakoj od ovih aktivnosti kroz nekoliko mjera želimo postići poboljšanje uvjeta života svim dobnim skupinama.

   

  AKTIVNOSTI U SMJERNICI ŽIVI OTOK:

  1. Predškolski odgoj i obrazovanje - besplatan vrtić za sve

  Dječji vrtić “Cvrčak” proračunski je korisnik Grada Malog Lošinja, te od  ukupnog proračuna,  nešto manje od 20 % (cca1,7 milijuna kuna) sredstva su koja uplaćuju roditelji. Budući da Grad sufinancira plaće djelatnika, troškove sirovina, nabavku opreme, preuređenje dječjih igrališta i slično, preusmjeravanje troškova roditelja prema Gradu odvijalo bi se u 4 faze s postupnim smanjivanjem od 25%:

  1. godine smanivanje plaćanja roditelja za 25%,
  2. godine smanivanje plaćanja roditelja za 25%,
  3. godine smanivanje plaćanja roditelja za 25%,  
  4. godine smanivanje plaćanja roditelja za 25%,

  Sustavnim smanjivanjem postignuli bismo krajni cilj - besplatan vrtić. Godišnjim smanjivanjem, podignuli bismo standard obitelji i time omogućili da uštedu usmjere na daljnji razvoj svoje djece (sport, aktivnosti u različitim programima i udrugama, kvalitetnije prehrambene navike…)

  Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, Grad Mali Lošinj bilježi pad od 35% djece od 1990-tih do danas. Poticanje demografskog rasta i porast broja rođene djece mora biti u skadu s mogućnostima pravovremenog upisa djece u vrtić, ponajprije u skupinu jaslice. U posljednjih nekoliko godina, pokazala se nemogućnost primanja djece zbog nedostatka mjesta i broja odgajatelja što je veliki problem budući da su tada roditelji primorani potražiti usluge dadilje koje su u pravilu po 3 do 4, puta većeg financijskog izdatka ili su primorani prekinuti radni odnos.

  Proširenje vrtića ili preuređenje jedne ili dvije prostorije koje će biti opremljene za primitak i osnivanje novih skupina unutar centralnog objekta, imperativ su za sve daljnje korake. Izdvojeno odjeljenje vrtića je potrebno otvoriti u naselju Nerezine.

  S novim Višegodišnjim financijskim okvirom i Fondom za oporavak i otpornost za 2021. – 2027. gdje je naglasak na digitalnu, zelenu i otpornu Europu, cilj nam je energetski učinkovit vrtić financiranjem iz Fondova Europske unije. Imamo izvrsne primjere besplatnog vrtića i modernih, energetski učinkovitih vrtića (Belišće, Obrovac, Umag…) te nam je cilj da Grad Mali Lošinj bude jedan od njih.

   

  1. Povećanje naknade za novorođenu djecu

  Povećanje naknade za novorođenu djecu je demografska mjera koja za cilj ima povećanje broja novorođene djece te stvaranju boljih uvjeta za roditelje u podizanju i odgoju djece. Trenutno Grad Mali Lošinj izdvaja godišnje oko 300.000,00 kn te bi drukčijim modelom isplaćivanja naknada taj iznos povećali. Ova aktivnost sastoji se od dvije mjere:

  -          Povećanje jednokratne potpore za prvo i drugo dijete s trenutnih naknada (2.750,00 kn za prvo i 5.000,00 kn za drugo) za 50%. Naknada za 3. dijete od 11.000,00 kn bi i dalje ostala ista kao i uvećanje iznosa za svako sljedeće dijete.

  -          Uvođenje stalne godišnje naknade za treće i svako daljnje dijete u iznosu od 12.000,00 kn koja bi se isplaćivala do 3. godine djetetova života.

  Uz podizanje jednokrate potpore, uvela bi se i stalna godišnja naknada koja bi se kroz tri godine isplaćivala u jednakim godišnjim obrocima.

  -          Za djecu rođenu na otocima Susku, Iloviku, Unijama i Srakanama  naknade su uvećavaju za 50%.

   

  1. Školski odgoj i obrazovanje

  Uz aktivnosti koje Grad Mali Lošinj provodi vezano za školski odgoj i obrazovanje kao što je sufinanciranje cjelodnevnog boravka i dalje bi se nastavilo, posvetii bismo dodatnu pažnju skupini djece s posebnim potrebama koja čini 10 do 15% učenika.

  -          S obzirom na sve veće govorne teškoće učenika, uz pomoć Primorsko – goranske županije, pronaći će se rješenje za financiranje logopeda u školi.  Razvoj govora za vrijeme osnovnoškolske dobi je od izuzetne važnosti te bi djeca nakon predškolskog odgoja mogla nastaviti s radom u osnovnoj školi za vrijeme boravka

  -          Nabavka opreme za djecu s teškoćama u kretanju i prilagodba pristupačnosti (npr. Škola bez barijera)

  -          U OŠ I SŠ postoje odjeli za djecu s teškoćama. Opremanje učionica s tom namjenom je prioritet.

   -     Grad Mali Lošinj će osigurati financiranje kuhara za potrebe organizacije cjelonevnog boravka u školi.

   

  1. Umirovljenici i kvalitetnija zdravstvena zaštita

  Umirovljenici su najranjiviji dio društva te je naša dužnost da u skladu s mogućnostima, podižemo standard umirovljenika kroz nekoliko financijskih manje zahtjevnih mjera:

  -          Sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja s 50%. S obzirom na posebnu važnost dopunskog zdravstvenog osiguranja za umirovljenike, sufinanciranjem s 50%, olakšali bi im mjesečni odnosno godišnji budžet.

  -          Sufinanciranje smještaja za odlazak u zdravstvenu ustanovu. Budući da je odlazak u bolnicu izvan mjesta prebivališta česta situacija za ovu skupinu, nerijetko i noćenje, zahtijeva veće financijske izdatke. Modelom integralnog hotela ili sličnog vida smještaja, uspostavili bi suradnju gdje bismo kao Grad sufinancirali smještaj svim umirovljenicima koji zbog zdravstvenog stanja, pretraga i slično imaju potrebu noćenja.

  -          Poludnevni/dnevni boravak također je važan u vidu aktivnog starenja. Želimo našim umirovljenicima pružiti osjećaj zajedništva, druženja, stvaranja i razvijanja. Realizirati ćemo projekt cjelodnevnog boravka za umirovljenike, te osnažiti projekt gerontodomaćice za posjete i pomoć starijima u njihovom domu.

  -          Na tjednoj razini uvesti organiziranu rekreativnu aktivnost od strane Grada u suradnji s lokalnim sportskim klubovima

  -          Podizanje standarda Doma za starije osobe M. Stuparić u Velom Lošinju.  Grad će u vidu sufinanciranja određenih aktivnosti, nabave opreme i slično, podići standard stanovanja u domu, te u suradnji s županijom podići smještajni kapacitet doma.

   

  1. Podizanje standarda zdravstvene zaštite

  Kao otok, zdravstvena zaštita jedno je od ključnih pitanja na koje treba obratiti pozornost u cilju stvaranja preduvjeta kvalitetnijeg života na otocima. Grad Mali Lošinj kroz financiranja i sufinanciranja ulaže u zdravstvenu zaštitu. Ono na što će se dodatno dati naglasak je na:

  -          sufinanciranje dolazaka specijalista i povećanje broja potrebitih specijalista (prvenstveno psihijatra koji već neko vrijeme ne dolazi na otok , a za kojim je potreba);

  -          unapređenje rada zdravstvenih ustanova u nadležnosti PGŽ-a većim sufinanciranjem Grada s posebnim naglaskom na hitnu pomoć i na turističke ambulante s dužim i učestalijim periodom poslovanja

  -          kapitalni projekt – izgradnja novog Doma zdravlja sa rodilištem

   

  1. Stambeno zbrinjavanje i izgradnja novih stanova

  Kako bi potaknuli mlade na ostanak na otoku, odnosno da se nakon školovanja vrate  i osnuju vlastite obitelji, nužan preduvjet je rješavanje stambenog pitanja. Uz mlade, potrebu za rješavanjem stambenog pitanja imaju i socijalno ugroženi građani, osobe s invaliditetom, neophodni kadrovi te samohrani roditelji i samci. Ulaganja u stambenu izgradnju duži niz godina dio su Proračuna Grada Malog Lošinja. Obzirom na potpunu neefikasnost i sporost u provedbi, ponudit ćemo potpuni zaokret u načinu rješavanja tog gorućeg problema. Broj stanova koji se gradi nije dovoljan u usporedbi s potrebama našeg stanovništva i obitelji.

  Nudimo različite modele rješavanja stambenog pitanja građana:

  -          Dodjela gradskih ruševina na 50 godina uz institut prava građenja

  -          Dodjela gradskih građevinskih terena uz institut prava građenja na 50 godina u malim mjestima (Belej, Punta Križa, Ustrine, Ćunski, Sveti Jakov, Nerezine) za izgradnju obiteljskih kuća

  -          Izgradnja novih stanova za neophodne kadrove u zdravstvu, obrazovanju i kulturi

  -          Adaptacija tavana i potkrovlja u stambeni prostor na postojećim stambenim zgradama uz financijsku pomoć grada

  -          Financijska omotnica za stambeno rješavanje na Susku, Iloviku, Unijama, Malim i Velim Srakanama

  -          Izgradnja stanova solidarnosti za građane u socijalno-ugroženom položaju i osobe s invaliditetom

  -          Zajednička ulaganja u projekte stanogradnje u kojem grad ulaže građevinski teren i infrastrukturu za stanove

  -          Zajednička ulaganja u stanogradnju s državnim i javnim sektorom

  U mandatu od 2021. do 2025. godine nudimo rješenja na način:

  1. Realizacija u 2021. godini:
  2. Izrada kriterija za  sve modele rješavanja stambenih problema građana i Prijedlog izmjena Odluke o davanju gradskih stanova i stambenih prostora u najam
  3. Javna rasprava na Prijedlog izmjena Odluke o davanju gradskih stanova i stambenih prostora u najam  i prijedloga  kriterija za  sve modele rješavanja stambenih problema građana
  4. Izmjena Odluke o davanju gradskih stanova i stambenih prostora u najam (SN PGŽ. 36/12. 08/13. 28/16) i donošenje kriterija za sve modele rješavanja stambenih problema građana
  5. Imenovanje Povjerenstva za izradu Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam i utvrđivanje prijedloga po svakom modelu stambenog rješavanja
  6. Planiranje i donošenje Proračuna grada Malog Lošinja za 2022.g. sa stavkama za projektiranje i financiranje različitih modela rješavanja stambenih problema građana
  7. Stavljanje u funkciju gradske tvrtke „Lošinjstan“ za realizaciju politika stanovanja
  8. Realizacija od 2022. – 2025. godine:
  9. Javna nadmetanja za projektiranja adaptacija, rekonstrukcija i izgradnja stambenih prostora
  10. Dodjela parcela i poticaja za izgradnju obiteljskih kuća u malim mjestima
  11. Dodjela gradskih ruševina
  12. Dodjela poticaja za uređenje tavana na objektima u gradskom i privatnom vlasništvu
  13. Izgradnja stambenih prostora po obavljenim natječajima i ugovaranjima ovisno o planiranim proračunskim sredstvima 
  14. Dodjela proračunskih sredstava za sufinanciranje kamata za stambene  kredite

   

  Kroz različite modele, te uz ulaganje velikog napora ćemo do kraja mandata doći do realizacije od cca 150 stambenih prostora za naše sugrađane.

   

  1. Razvoj sporta i preraspodjela sredstava unutar programa

  Aktivan i zdrav te kvalitetan odmor važne su sastavnice života naših građana i građanki. Želimo potaknuti što veći broj djece i odraslih na uključivanje u različite rekreativne programe lokalnih klubova te uključivanje u sportske aktivnosti. Preduvjet tome je strategija razvoja sporta na otoku Lošinju, uz to i  dobro razvijena sportska infrastruktura, podrška razvoju klubova i udruga te edukaciji kvalitetnog stručnog kadra. Kroz organiziranu raspodjelu sredstava unutar zadanog proračunskog okvira, razvoj sporta i rekreacije bazira se na sljedećim mjerama: 

  -          Sufinanciranje mjesečne članarine u lokalnom klubu odabranog sporta svih polaznika prvog razreda OŠ

  -          Organiziranje obaveznog liječničkog pregleda 2-4 puta godišnje za natjecatelje lokalnih sportskih klubova

  -          Nabava službenog prijevoznog sredstva (kombi vozilo) za lokalne sportske klubove za natjecanja izvan otoka s ravnomjernim korištenjem

  -          Organiziranje zajedničkog knjigovodstva za sve lokalne sportske klubove i udruge

  -          Preraspodjela poslova osobe koja je već zaposlena u Gradu koja bi pružala direktnu podršku i poveznicu između Grada i lokalnih klubova, sportskih događanja na otoku te vođenje i priprema sportskih projekata uz sustavnu suradnju s lokalnim sportskim klubovima i udrugama

  -          Kapitalni projekti: izgradnja gradskih teniskih igrališta koja bi se financirala putem bespovratnih sredstava europskih fondova i nove financijske omotnice; nogometno igralište s atletskom stazom, natkriveni boćarski teren, nova multi rekreativna sportska dvorana

   

  1. Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju

  Obitelj koja ima člana osobu s invaliditetom ili dijete s teškoćama u razvoju  svakodnevno se suočava s izazovima koji su povezani s teškoćom i kapacitetom obitelji da osigura podršku. Iz tog razloga, zaštitni faktori u prilagodbi roditelja na invaliditet djeteta su razumijevanje i podrška okoline, kvalitetna profesionalna briga te korištenje strategija za suočavanje sa stresom. Podrška obitelji povećava kvalitetu njihova života pomažući im bolju integraciju u zajednici, te ćemo donijeti nekoliko mjera za realizaciju podrške:

  -          Organizacija stručnih predavanja i tribina za povećanje svjesnosti i senzibiliteta javnosti o potrebama osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te povećala njihova vidljivost u društvu

  -          Integraciji osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju doprinijet će se arhitektonskim prilagodbama ustanova i ostalih javnih prostora za  stvaranje okoliša bez barijera.

  -          Sufinanciranje nabavke asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije za izjednačavanje komunikacijskih mogućnosti koje bi pridonijele poboljšanju funkcionalnih vještina osoba s teškoćama.

  Lošinj za 180

  Pozdrav svima,

  Kako ste? Jeste li zadovoljni životom na Lošinju? Idemo li u dobrom smjeru?

  Pitajući i sam sebe ova pitanja uvidio sam da moram dobro promisliti prije no što odgovorim na njih. Pravo na izbor jedno je od temeljnih ljudskih prava i tekovina suvremenog društva. Izbor gradonačelnika, kormilara koji će usmjeriti brod gdje većina posade to želi, prilika je za učiniti grad boljim na zadovoljstvo njegovih stanovnika. Smatram da mogu bolje te da imam štošta za ponuditi. Ponajprije novu energiju, ruku suradnje svim našim stanovnicima i golemu želju za pokrenuti stvari. Zato sam spreman, ukoliko mi Vi, moje Lošinjanke i Lošinjani, ukažete povjerenje preuzeti kormilo ovoga grada i okrenuti naš brod za 180 stupnjeva.

  Želim učiniti naš otok živim, uređenim, otvorenim i pametnim. To su 4 smjernice kojima želim da naš grad ide u sljedeće 4 godine.

  Unaprijediti vrtiće i škole, prilagoditi ih najranjivijim skupinama, svoj djeci, od najmanjih tek rođenih sve do srednjoškolaca, moja je misao vodilja. Sport treba približiti svakom djetetu već od najranijih dana osnovne škole i pomoći roditeljima rasteretiti kućni budžet. Mladim osobama svakako treba pomoći u izgradnji doma i tako poticati ostanak na otoku. Našim starijima omogućit ćemo najmodernije domove umirovljenika i zdravstvenu zaštitu kako bi mogli provesti mirnu starost.

  Naš otok jedan je od najzelenijih na Jadranu, te takav treba i ostati. To je jedino moguće uređenim i modernim načinom upravljanja procesima zbrinjavanja otpada. Pokušat ćemo učiniti otok zero waste mjestom.

  Živimo u vremenima koja od nas traže stalnu prilagodbu, potrebu za učenjem kako bi ostali u skladu s tehnologijom i ostatkom razvijenog svijeta. Stoga je nužno napraviti iskorak i digitalizirati otok, kako bi što je više moguće olakšali život kako na samom Lošinju, tako i na otocima poput Suska, Ilovika, Srakana ili Unija.

  Ništa od navedenog nije moguće učiniti sam. Okupio sam tim entuzijasta s kojima dijelim želju da unaprijedimo naš grad. Ljudi su to kojima vjerujem i za koje jamčim da će iskrenim namjerama doprinijeti razvoju Lošinja. Skupina je to ljudi različitih svjetonazora, porijekla, ideja, stručnosti i interesa. Ono što ih ujedinjuje je ljubav prema Lošinju, iskrenost, otvorenost i ono što uvijek naglašavam – nova i neiscrpna energija.

  Želimo bolji Lošinj – Lošinj za 180.

   

  Vaš Mario

  Lou Ling

  Managing Director

  Fusce eu felis dolor. Duis efficitur eget enim at sagittis. Sed non fermentum tortor, nec vestibulum est. Morbi interdum orci ut diam vestibulum sodales. Praesent in volutpat odio, molestie lacinia tortor. Ut pulvinar mattis lacus vitae vehicula. Donec condimentum tellus ut magna tempor sodales. Nam felis lectus, vehicula id dictum eget, pretium eu mi. Nam vel nibh vel turpis lobortis vulputate at at eros. In consectetur odio quis felis malesuada interdum. Praesent in.

  Send Us a Message

  How My Success Started

  Mary Neuschweinstein, CEO of EthicPower Ltd.

  In publishing and graphic design, lorem ipsum is common placeholder text used to demonstrate the graphic elements of a document or visual presentation, such as web pages, typography, and graphical layout. It is a form of "greeking".

  Even though using "lorem ipsum" often arouses curiosity due to its resemblance to classical Latin, it is not intended to have meaning. Where text is visible in a document, people tend to focus on the textual content rather than upon overall presentation, so publishers use lorem ipsum when displaying a typeface or design in order to direct the focus to presentation. "Lorem ipsum" also approximates a typical distribution of letters in English. 

  In publishing and graphic design, lorem ipsum is common placeholder text used to demonstrate the graphic elements of a document or visual presentation, such as web pages, typography, and graphical layout. It is a form of "greeking".

  Even though using "lorem ipsum" often arouses curiosity due to its resemblance to classical Latin, it is not intended to have meaning. Where text is visible in a document, people tend to focus on the textual content rather than upon overall presentation, so publishers use lorem ipsum when displaying a typeface or design in order to direct the focus to presentation. "Lorem ipsum" also approximates a typical distribution of letters in English.

  098 9348915

  info@losinjza180.com

  Pošaljite nam upit